Huvitav astronoomia

Pernova Hariduskeskuse üheaastane õppekava

HUVITAV ASTRONOOMIA

ÜLDOSA

Õppekava lühikirjeldus

Antud üheaastane “Astronoomia” huviringi õppe on loodud Pernova Hariduskeskuse poolt välja töötatud astronoomia õppekava põhjal, mis on praktilise suunitlusega lähtudes huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, Pernova Hariduskeskuse põhikirjast ja arengukavast.

Õppekava läbinud õpilane saab esmased teadmised ja ülevaate Maast, meie Päikesesüsteemist, tähtedest, galaktikatest, maailmaruumist, selle uurimisest ja teemast inimene kosmoses. Huviringi õppeteemad toetavad Põhikooli II kooliastme RÕK üldpädevuste omandamist ja lõimides erinevaid õppeaineid: loodusained, keel ja kirjandus, matemaatika, tehnoloogia, võõrkeeled.

Õppe läbinud õpilane saab tunnistuse läbitud ak tundide, õpiväljundite ja läbitud teemade kohta.

Sihtrühm:

4.- 6. klass

Õppeaja kestus

1 õppeaasta

Maht tundides

70 ak (1 õppeaasta)

Õppekeel

eesti keel

Õppekavale sisenemiseks vajalikud oskused

–        erialased eelteadmised ja erioskused ei ole vajalikud, kasuks tuleb inglise keele elementaarne oskus, kuid see ei ole kohustuslik;

–        õpilastele, keda huvitavad astronoomiaga seotud loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogia valdkonnad;

–        õppetööle registreerimine ja sõlmitud  õppeleping.

Õppevormid ja meetodid

–        uurimuslik õpe;

–        loov probleemilahendus;

–        töö erinevate allikatega;

–        ekskursioonid Rahva Observatooriumi, vaatlused.

Õppetöö korraldus

–        õppegrupis 10-15 õpilast;

–        õppetöö toimub 1 kord nädalas (korraga 2×45 min)), mille läbiviimiseks kasutatakse Teamsi keskkonda;

–        õppetöö käigus viiakse läbi 1-2 väljasõitu;

–        infot õppetöö kohta jagatakse Teamsi töörühma keskkonnas;

–        lastevanematega suheldakse loodud meiligrupis.

Õppetöös osalemiseks vajalikud vahendid

õpilane vajab:

–        arvutit;

–        interneti kasutamise võimalust.

Õppekava üldeesmärgid:
 1. Pakkuda noortele võimalusi eesmärgipärast teaduspõhist vaba aja sisustamist, suurendades seeläbi noorte huvi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna õppimise vastu ja suunata noori elukutse valikul.
 2. Edendada noorte teadmisi ja praktilisi oskusi astronoomia vallas andes praktilisi oskusi looduse ja looduskeskkonna uurimiseks, kasutades erinevaid uurimismeetodeid ja – vahendeid.
 3. Luua mitmekesine õpikogemus ja võimalikult terviklik maailmapilt läbi erinevate õppeainete lõimingu ja toetada üldhariduskooli II kooliastme loodusainete õpet.
 4. Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet, meeskonnatöö oskusi ja kaasata rahvusvähemuste integreerumist Eesti ühiskonda.

 

Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused: õpieesmärk on anda algteadmisi astronoomias läbi teaduspõhisuse, praktika ja erinevate õppeainete lõimingu.

Oodatavad õpitulemused:

 1. tunneb huvi Maa ja selle looduse ning Maad ümbritseva maailmaruumi vastu;
 2. saab põhiteadmised maailmaruumi toimimise kohta ja oskab neid oma sõnadega kirjeldada ning leida seoseid loodusnähtustega;
 3. oskab leida teavet teda huvitavate teemade kohta internetist, käsiraamatutest ja ajakirjadest ning oskab seda teavet või selle allikat elementaarsel tasemel hinnata;
 4. saab kogemuse astronoomias kasutatavast tehnikast läbi vaatluste ja ekskursioonide;
 5. mõistab, miks elu on võimalik vaid Maal ja oskab selgitada lihtsamaid elu tekke eeldusi (vee olemasolu, stabiilne keskkond ning mõõdukas koguses valgust ja soojuskiirgust); saab sellest tulenevalt aru loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkusest.
Õppekava lühikirjeldus ja teemad:

Huvitav astronoomia ainekava (70 ak, algtase)

Põhiteemad (7)

ak

Alateemad

1. Koduplaneet Maa ja planeedi sisemus

12

Maa kui kihiline planeet; laamad ja tektooniline tegevus; maavärinad, vulkaanipursked, elutingimused; öö ja päeva vaheldumine; aastaaegade vaheldumine, Maa rühma planeedid, kaaslane Kuu; Maa atmosfäär; ilm ja kliima, Maa orbiit ümber Päikese.

Oodatavad õpitulemused:

 1. teab Maa üldandmeid, ajalugu ja loodusliku keskkonda ning kirjeldab neid oma sõnadega;
 2. selgitab kuidas tekivad Kuule kraatrid ja kuidas on nende suurused sõltuvad meteoriidist.

2. Päikesesüsteem – planeedid ja kaaslased

12

Päikesesüsteemi planeedid – nende ehitus, kivi- ja gaasiplaneedid, kaaslased ja rõngad. Päikesesüsteemi väikekehad. Planeedisüsteemide tekkimine. Päikesevarjutus, kuuvarjutus.

Oodatavad õpitulemused:

 1. tunneb päikesesüsteemi planeete,  võrdleb ja selgitab planeetide suurusi ja omavahelisi kaugusi;
 2. selgitab ööpäeva ja aastaaegade vaheldumist;
 3. teab miks tekivad kuu- ja päikesevarjutus.

3. Tähed

10

Täht, tähtkujud, tähe siseehitus, areng, mitmiktähtede süsteem, täheparved, valged kääbused, neutrontähed, mustad augud.

Oodatavad õpitulemused:

 1. teab ja kirjeldab tähtede ehitust, elukaart ja tekkelugu;
 2. teab, selgitab ja kirjeldab oma sõnadega tähtede tüüpe.

4.Galaktika, Universum, Kosmos

8

Astronoomilised ühikud, koordinaadid (pikkus- ja laiuskraad), astronoomiliste objektide heledused, Universumi evolutsioon, Suure paugu teooria ja füüsikalised alused: galaktikad.

Oodatavad õpitulemused:

 1. saab aru ja Universumi mõistest ja selgitab selle tekkelugu;
 2. oskab määrata galaktikate liike pildi põhjal ja kirjeldab neid.

5. Elu Maal ja elu mujal

10

Mida vajab inimene eluks, elutingimused kosmoses – õhk, vesi, rõhk, raskusjõud ja liikumine kosmoses, elutingimused teistel planeetidel, inimesed kosmoses, eksoplaneedid.

Oodatavad õpitulemused:

 1. toob näited ja võrdleb, mida on vaja inimesele eluks Maal ja kosmoses;
 2. loob oma planeedi etteantud tingimustega (temperatuur, raskusjõud, kaugus tähest, tähe tüüp) ja kirjeldab planeedil elavaid taimi ja loomi.

6. Maa kui süsteem – sinine planeet

8

Seoste leidmine Maa sfääride vahel, tarbimine, ökoloogiline jalajälg, prügi maal ja kosmoses, UV kiirgus, osoon, aerosoolid õhus, kasvuhooneefekt, kliimamudel, keskkonnahoid, kuidas inimene mõjutab kliimat ja elu Maal.

Oodatavad õpitulemused:

 1. teab ja selgitab õppetöös õpitud keskkonnaga seotud mõisteid;
 2. saab ülevaate keskkonna probleemidest.

7. Praktiline väljund

10

 1. vaatlused teleskoopidega (Rahva Observatooriumis);
 2. vaatlused tähetornis (Rahva Observatooriumis).
Hindamine ja tagasisidestamine:
 1. Tagasiside õpilase edasijõudmisele antakse arutluste ja vestluste käigus jooksvalt õppetöö vältel.
 2. Õpetaja suunab küsimuste ja juhendamise varal õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, see tähendab ise tegemisele ja uurimisele, mida arutatakse kas individuaalselt või grupitöös.
 3. Õppe läbinud õpilane saab õpilane tunnistuse läbitud ak tundide, õpiväljundite ja läbitud teemade kohta.